Zaproszenie do współpracy

Redakcja „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów, recenzji, sprawozdań, omówień i komunikatów (w języku polskim oraz językach kongresowych) na adres mailowy seia@us.edu.pl.

Przed przyjęciem do druku artykuły są opiniowane przez recenzentów zewnętrznych. Artykuły i inne nadsyłane teksty prosimy przygotowywać zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi zamieszczony na stronie www.seia.us.edu.pl w zakładce: INFORMACJE DLA AUTORÓW -> WSKAZÓWKI REDAKCYJNE. W przypadku recenzji, sprawozdań, omówień i komunikatów tekst nie powinien przekraczać 2 stron A4 i powinien zostać przygotowany zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami redakcyjnymi.

Publikacje w „SEiA” nie są płatne. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania nadesłanych tekstów. Materiałów nieprzyjętych do druku redakcja nie odsyła.
REDAKCJA