Wskazówki redakcyjne

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO DRUKU
„STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE”

Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu do druku - [pdf]

wskazówki redakcyjne: http://www.seia.us.edu.pl/
1. Wszystkie teksty powinny być napisane w edytorze Word, czcionką Times New Roman, 12 pkt., z odstępem 1,5 wiersza. Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia (1 cm).

2. Na pierwszej stronie (w lewym górnym rogu) należy podać imię i nazwisko Autora (czcionka 12 pkt.) oraz pełną nazwę ośrodka, który Autor reprezentuje; w przypadku osób niezatrudnionych na uczelniach – miejscowość.

Poniżej prosimy podać wyśrodkowany tytuł artykułu (czcionka 14 pkt.), oraz napisane czcionką 10 pkt.:
- do 5 słów kluczowych w języku polskim,
- abstrakt w języku polskim (do 650 znaków ze spacjami),
- oraz do 5 słów kluczowych (key words) w języku angielskim.

3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 12 stron znormalizowanego wydruku.

4. W przypisie dolnym nr 1 (przy tytule artykułu) prosimy o podanie informacji o źródłach finansowania badań przedstawionych w tekście (pełna nazwa grantu/ów, badań statutowych z dokładnymi nazwami instytucji finansujących badania, czas realizacji itd.).

5. Pod tekstem głównym prosimy zamieścić Bibliografię (styl Chicago) według następującego schematu (czcionka 10 pkt.):

Książki
Kowalski J., 2008: Historia Górnego Śląska. Warszawa.
Kowalski J., 2007: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś. Warszawa, s. 35-48.

Czasopisma
Adamczyk A.F., 1990: Wpływ górnictwa węglowego na wody podziemne. „Socjologia” z. 32, s. 41-46.

Netografia
Siwek T., 2014: Bez narodowości – nowe zjawisko w Republice Czeskiej i na Zaolziu, s. 4. Materiały z konferencji pt. Zaolzie. Genius loci, genius populi, organizowanej w dn. 1-2 sierpnia 2014 w Czeskim Cieszynie i Jabłonkowie. http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/Tadeusz-Siwek.pdf, dostęp: 5.08.2014.

W przypadku wątpliwości dotyczących punktów od 1 do 5 prosimy odwzorować schemat, według którego zostały przygotowane wszystkie teksty w 15 numerze SEiA (do pobrania w formie pdf na stronie czasopisma).

Dalsze szczegółowe zalecenia redakcyjne:

4. Jeśli zamieszczamy cytat, zawsze podajemy stronę pracy, z której pochodzi. Cytaty krótkie piszemy zwykłą czcionką i ujmujemy je w cudzysłów. Jeśli występuje wewnętrzny cudzysłów, powinien być wyróżniony znakami: „«…»”. Dłuższe cytaty piszemy mniejszą czcionką (10 pkt.), z pojedynczym odstępem i ujmujemy je „blokowo”, z wcięciem z lewej, bez cudzysłowu.
4. Przypisy każdorazowo zakończone kropką należy umieszczać u dołu strony (czcionka 10 pkt., Times New Roman).
Przypisy powinny być zbudowane wg następującego wzoru:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.
W przypadku gdy cytujemy fragment, np. jedną z rozpraw z książki danego autora:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Idem: Górny Śląsk – wczoraj i dziś. Warszawa 2008, s. 35–48.
W przypadku gdy praca jest fragmentem pracy zbiorowej:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35–48.
Jeżeli książka jest przekładem:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Przeł. K. Adamska. Warszawa 2008.
Jeśli książka była cytowana w poprzednim przypisie:
Ibidem, s. 35.
Jeżeli książka była cytowana wcześniej (w obrębie jednego rozdziału) – podajemy skrócony opis (a nie op. cit.). Skracając opis bibliograficzny, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by był on zapisywany w tej samej postaci. Skróceniu ulegają także opisy prac zbiorowych (nawet jeżeli odwołujemy się do różnych artykułów znajdujących się w tym samym tomie):
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska…, s. 45.
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 35–48.
M. Malinowska: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 56–67.
Jeśli artykuł pochodzi z czasopisma:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35–45.
Jak przygotować przypisy:
Wymiary i numery
- przypisy powinny znajdować się na odpowiedniej stronie, tam gdzie znajduje się odwołanie w tekście (nie na końcu artykułu, rozdziału, pracy);
- każdy przypis powinien być zapisywany od akapitu.
Kursywa i cudzysłów
- tytuły cytowanych książek, rozdziałów, artykułów zapisujemy kursywą;
- tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych zapisujemy w cudzysłowie.
Łącznik i pauza
- w przypisie podajemy inicjał imienia autora (autorów) i nazwisko (nazwiska). W przypadku podwójnych nazwisk umieszczamy między nimi łącznik bez spacji (DOBRZE: A. Kowalska-Nowak, ŹLE: A. Kowalska – Nowak, A. Kowalska - Nowak, A. Kowalska–Nowak);
- między numerami tomów, części, zeszytów i stron nie stosujemy łącznika (25-35), tylko pauzy (25–35) bez spacji pomiędzy nimi (DOBRZE: 25–35; ŹLE: 25-35, 25 – 35, 25 - 35).
Kropki, dwukropki i przecinki
- odwołując się do rozdziału/artykułu (fragmentu większej całości), po jego tytule i kropce wpisujemy W (zapis dużą literą, bez nawisów kwadratowych) i dwukropek;
- dwukropek stosujemy po nazwisku autora, po frazie „Idem/Eadem”, a w przypadku odwoływania się do większej całości po „W”;
- przecinek oddziela człony opisu po roku wydania;
- jeżeli podajemy wydawnictwo, to umieszczamy je konsekwentnie we wszystkich przypisach po miejscu wydania, oddzielone od miejsca i roku wydania przecinkami;
- przypisy kończą się kropką.
Duża i mała litera
- stosujemy następujące skróty (zapisywane dużą literą): T. (tom); Cz. (część); Red. (redaktor); Przeł. (przełożył); Oprac. (opracował);
- skróty zapisywane małymi literami to: nr (numer); z. (zeszyt); s. (strona);
Arabskie cyfry, łacińskie określenia
- tomy, części zeszyty – stosujemy numerację cyframi arabskimi (niezależnie od tego jaki zapis znajduje się w oryginale);
- stosujemy łacińskie określenia: Ibidem, Idem/Eadem (zależnie od płci).
Fotografie i ilustracje
Przesyłając tekst do publikacji w wersji elektronicznej fotografie lub inne ilustracje należy załączyć jako osobne pliki (w formacie .jpg, .gif, .bmp, .png lub .tif), zawierając w nazwie każdego pliku: Fot. 1, Fot. 2, Il. 1, Il. 2 itd. Zdjęć i innych materiałów ilustracyjnych prosimy nie „wstawiać” w wybranych miejscach tekstu wraz z podpisami pod nimi. Do korespondencji elektronicznej prosimy załączyć sporządzoną w Wordzie listę podpisów pod materiał ilustracyjny według następującego wzoru:
Fot. 1. Obozowisko Pasztunów, zachodni Pakistan (fot. J. Stolarski, lipiec 2005).
Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie i przesłanie do Wydawnictwa pozwolenia na reprodukowanie w ich tekście materiałów ilustracyjnych objętych prawem autorskim.
Złożenie tekstu do druku oznacza zgodę na druk bez otrzymania honorarium autorskiego w zamian za otrzymanie egzemplarza publikacji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tekstu do druku.
Bardzo prosimy o konsekwentne stosowanie powyższych zasad, co znacząco przyspieszy druk planowanej publikacji.