Kryteria kwalifikacji/ odrzucenia artykułów

W przypadku pozytywnych ocen obu Recenzentów lub jednej pozytywnej, a drugiej wskazującej na konieczność wprowadzenia zmian, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku pod warunkiem wprowadzenia przez Autora tekstu uzupełnień i korekt wymaganych przez jednego z Recenzentów.
W przypadku jednej recenzji negatywnej tekst nie zostaje dopuszczony do druku.